Alább látható a Zuglói Kommunikációs Szolgáltató Kft. blankettaszerződése, szándékaim szerint betű szerinti pontossággal.

ZUGLÓI KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ KFT.

KÁBELTELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Csatlakozás kiépítés és üzemeltetésre

amely létrejött egyrészről a
Kábelüzemeltető, mint Vállalkozó
másrészről az Előfizető, mint Megrendelő
ZUGLÓI KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ KFT.
(kábeltelevízió)

1144 Budapest, Vezér u. 47.
Telefon: 383-8121
Név:..........................................
Cím: 114..Bp.........................
Telefonszám:........................
Szem.ig.sz.:.............................
Bankszámlaszám:................
között a kábelhálózatra való rácsatlakozás és az azon történő jelszolgáltatás tárgyában.

1. A Zuglói Kft. a szerződés aláírását követően ..... hónapon belül biztosítja a jelszolgáltatást a megnevezett lakásban.

2. Előfizető a hálózatra való rácsatlakozásért ........ forintot fizet a Zuglói Kft-nek, melynek 20%-os az ÁFA tartalma.
A fizetés számlacsekken történik a Zuglói Kft. bankszámlájára.

2.1 Előfizető vállalja, hogy a Zuglói Kft. kábelrendszerének a házon való átvezetését, még a jelszolgáltatási szerződés esetleges felmondása esetén sem akadályozza a kábelhálózat zavartalan üzemeltetése érdekében.

2.2 Amennyiben a megrendelő a kábeltelevízió beszerelése előtt, egyoldalúan felbontja a szerződést, a Zuglói Kft. a befizetett összeg 70 %-át köteles visszafizetni a megrendelőnek.

2.3 Egyéni előfizetés esetén a fizetés csekken történik a Zuglói Kft. bankszámlájára.

3.Rendszeres havi előfizetési díj ellenében a Zuglói Kft. a kábeltelevíziós szerződés megkötésekor a kiválasztott programcsomagot biztosítja. A Zuglói Kft. a programok és a csatornakiosztás változtatásának jogát fenntartja.

4. Előfizető a szolgáltatásokért előfizetési díjat fizet, mely a bekötést követő első teljes naptári hónaptól havonta, a tárgyhó 10. napjáig befizetendő.

4.1 A jelszolgáltatás érvényes havi előfizetési díját, az aktuális programcsomag műsorkiosztását a szerződés 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.
Ez a díj nem tartalmazza a TV készülék után fizetendő üzemben tartási díjat.

5. Az Előfizető kötelezi magát, hogy név vagy lakcím változást 15 napon belül bejelenti a Zugló Kft-nek, valamint köteles a névátírási kötelezettségéről az új tulajdonost vagy bérlőt tájékoztatni.

5.1 A díjfizetés módja lehet: a./ OTP átutalás
b./ átutalási posta utalványon, csekken
c./ ügyfélszolgálati irodán, címe: 1144 Budapest Vezér u. 47.
Az előfizető a rákapcsolási, illetve az előfizetési díj befizetéséről szóló bizonylatokat öt évig köteles megőrizni. Amennyiben a bizonylat a Zuglói Kft. nyilvántartásában nem szerepel, és az Előfizető a befizetést nem tudja igazolni, úgy a befizetés tényét nem tudjuk elfogadottnak tekinteni.

6. A Zuglói Kft. évente módosíthatja az előfizetési díjat a KSH által megállapított inflációs rátának és a Kft. költségelemzésének figyelembe vételével.

7. A Zuglói Kft. kijelenti, hogy az általa szolgáltatott jelek megfelelnek az MSZ 11458/2-87 sz. szabvány előírásainak.

7.1 Előfizető tudomásul veszi, hogy a teljes műsorválaszték jó minőségű vételéhez korszerű, kábeltuneres (Sonder sáv S1-S20-ig vételére alkalmas) televíziókészülék szükséges.

8. A Zuglói Kft. kivülálló okok felmerülés esetén (pl. adás megszüntetése) jogosult a programcsomagon belüli adások összetételének megváltoztatására, illetve jogosult a csatornakiosztás megváltoztatására is, amely azonban nem járhat a szolgáltatott adások számának csökkenésével.

9. A Zuglói Kft. a szolgáltatást érintő információkat (csatornakiosztás változása, programok bővülése, előfizetési díj megváltozása, műsorjogdíj fizetési kötelezettség stb.) a hálózaton keresztül üzemelő képújságon, az előfizetési díj megváltozását még külön írásban közli. Az Előfizető az előfizetési díj megváltozása ellen 15 napon belül felszólalással élhet, a felszólalás hiánya a díjazás elfogadását jelenti.

10. A Zuglói Kft. vállalja, hogy kábelhálózatának meghibásodásából eredő üzemzavar esetén az elhárítást
- egyéni hibák esetén legkésőbb a bejelentést követő 72 órán belül megkezdi
- hálózati, vagy nagyobb területet érintő hibák esetén a bejelentést követő 24 órán belül megkezdi. (Az órákban vállalt határidő kezdő időpontja munkanapokon a bejelentést követő első óra, munkaszüneti nap esetében a bejelentést követő munkanap első órája.)
- hibabejelentést a 383-8119 és a 383-8121 telefonszámokon fogadja, munkanapokon 8,00-16.00 óra és 17.00-21,00 között, munkaszüneti napokon ügyelet működik, személyes ügyeleten kívüli időben üzenetrögzítős telefon.

11. Előfizető tőle elvárhatő módon biztosítja az épületben levő ház és vonalerősítők áramellátását és vagyonvédelmét, valamint biztosítja a Zuglói Kft. részére a hozzáférhetőséget.

12. Szövetkezeti vagy társasház esetében, ha egyedi kábelcsatlakozást kér az Előfizető, akkor a tulajdonostársaktól illetve a közös képviselőtől írásbeli engedélyt kell beadni a Zuglói Kft. részére.

13. A hálózat zavartalan üzemeltetése érdekében a szerződő fél köteles a lakásba beengedni a Zuglói Kft. arcképes igazolvánnyal rendelkező dolgozóit a hálózat folyamatos karbantartására, valamint az ellenőrző mérések miatt.

13.1 Amennyiben háromszori megkeresés után sem jutnak be a dolgozók a lakásba, úgy a Zuglói Kft. a jelszolgáltatást megszüntetheti.

14. A Zuglói Kft. felelőssége nem áll fenn az alábbi esetekben:
- szakszerűtlen használat
- erőszakos, illetéktelen beavatkozás
- rongálás, eltulajdonítás
- feszültség kimaradás
- rossz műszaki állapotú készülék
- a közvetítésre kerülő magazinműsorokat tartalmazó videokazetták műszaki
minősége és tartalmi összeállítása - a magyar és külföldi televízióadók sugárzási paramétereinek nagymértékű változásából illetve ingadozásából adódó vételromlás.

15. Az Előfizetőnek felróható meghibásodás vagy üzemzavar esetén (pl. TV készülék elhangolódása) a Zugló Kft. jogosult a javítás költségeit (anyag, munkadíj, kiszállási díj) az Előfizetőnek számlázni.

16. Előfizető tudomásul veszi, hogy a rákapcsolási díj megfizetésével csak a tulajdonában illetve bérleményében lévő lakás rákapcsolási költségeit fizette meg, és így nem jogosult a jel további igénybevevőnek valő átadására. A rákapcsolási díj magában foglalja a kábelrendszer kiépítését 1 vevőhelyre, a lakáson belül legfeljebb 10m hosszú csatlakozóval felszerelt kábel átadását. Minden ezen felüli munka költsége az Előfizetőt terheli. A KTV vevőrendszer minden tartozékával a Zuglói Kft. tulajdona. A megrendelő a rendszeren továbbított szolgáltatás bérlője.

17. A szerződés megszüntethető:
a./ Előfizető részéről:
- A szerződés 15 napos felmondási idővel bármikor felmondható.
- A hálózatra történő rácsatlakoztatása után a becsatlakozási díj nem igényelhető vissza, amennyiben az Előfizető szerződést bont.
b./ Zuglói Kft. részéről 15 napos felmondási idővel:
- Ha az Előfizetőnek 1 hónapon túli fizetési elmaradása van és felszólítás ellenére sem tesz eleget a jelszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének.
- Az Előfizető harmadik fél részére átadja a jelet.
- Az Előfizető magatartásával szándékosan akadályozza a Zuglói Kft-t vállalt kötelezettségeinek teljesítésében.
- A szerződés 12. pontjában közölt feltétel be nem tartása miatt.
- A jelszolgáltatás megszüntethető a HBO előfizetési díj hátralék esetén is.

18. A szerződés megszűnése esetén a szerződött felek haladéktalanul kötelesek elszámolni. Előfizető esetleges fennálló tartozását 15 napon belül köteles a Zuglói Kft. részére befizetni.

19. Előfizető tudomásul veszi, hogy saját hibájából történő nem-, vagy késedelmes fizetés esetén az elmaradás időszakára a Zuglói Kft-t a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese illeti meg.

20. Előfizető és a Zuglói Kft. a jelen szerződést határozatlan időre köti, amely szerződéskötés napján lép életbe.

21. A szerződő felek a jelen szerződés pontjaival egyetértenek, melyet elolvasás után aláírásukkal hitelesítenek.

22. A jelen szerződésben nem szabályzott kérdésekben az Ügyfélszolgálatunkon megtekinthető Vállalkozási feltételek és a PTK rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2000. ...............................

..........................................
Előfizető
..........................................
Üzletkötő
..........................................
Kábelüzemeltető


Vissza a fogyasztóvédelmi oldalra